Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:217
E-mail: nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs

Фрактали у геомеханици

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Фрактали у геомеханици

Предавачи: проф. др Небојша Васовић, проф. др Небојша Гојковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање докторанада са основним појмовима из теорије фрактала и њихове примене у геомеханичким истраживањима.

Исход предмета: Докторанди ће овладати применом фрактала за потребе одређивања различитих параметара у оквиру геомеханичких истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Дефиниција фрактала. 2. Фрагментација.3. Фрактална кластеризација. 4. Само-афини фрактали. 5. Поступак ренормализације. 6. Нумеричка оцена фракталне димензије. 7. Фрактали у геотектоници. 8. Фрактали и коефицијент храпавости пукотина (JRC). 9. Примена фрактала за класификацију терена као радне средине по Bieniawskom (RMR). 10. Примена фрактала у изучавању испуцалости и распаднутости стенских маса. 11. Корелације између параметра CBR и фракталне димензије код пескова.

Практична настава
Анализа и интерпретација чланака из референтних међународних часописа.

Литература:

  1. Turcotte, D. 1997. Fractals and chaos in geology and geophysics. Cambridge University Press.
  2. Vijay, D. 2005. Fractals behavior of the earth system. Springer.
  3. Moon, F. 1992. Chaotic and fractal dynamics – an introduction for applied scientists and engineers. Wiley-VCH, Verlag.
  4. Heping, X., Zhida, C. 1988. Fractal geometry and fracture of rock. Acta mechanica sinica, Vol.4, No.3.
  5. Sezer, A., Altun, S., Erdogan, D., Goktepe, A.B. 2008. Correlation between CBR strength and fractal dimensions of sands. Proceedings of 12th International Conference of International Association for computer methods and advances in geomechanics (IACMAG),
  6. Perfect, E. 1997. Fractal models for the fragmentation of rocks and soils: a review. Engineering geology 48, 185-198
  7. Pal, S.K., Chakravarty, D. 2003. Rock mass characterization using fractals. National Conference on nonlinear systems and dynamics, India, 217-220.
  8. Belem, T., Homand-Etienne, F., Souley, M. 1997. Fractal analysis of shear joint roughness.International Journal of Rock mechanics and mining sciences. Vo.34, 1-11.
  9. Kolymbas, D. 2003. Fractals in geotechnical engineering. Exploratory Workshop, Innsbruck, 1-147
  10. Badge, M.N., Raina, A.K., Chakraborty, A.K., Jethwa, J.L. 2002. Rock mass characterization by fractal dimension. Engineering geology 63, 141-155.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: презентације, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -