Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Феномени преноса топлоте и масе

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Феномени преноса топлоте и масе

Предавачи: проф. др Марија Живковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са специфичностима појава и процеса из области топлотне технике, њихово математичко описивање. Проучавање простих и сложених облика простирања топлоте.

Исход предмета: По завршртку курса, студент решава проблеме из стационарне и нестационарне кондукције, одређује температурско поље, топлотни флукс, температуре у карактеристичним тачкама, рачуна коефицијенте прелаза топлоте при различитим условима, рачуна потрбну површину размењивача топлоте, размењени топотни флукс.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Провођење топлоте.Температурско поље, градијент температуре и флукс. Стационарно провођење топлоте.Пролаз топлоте. Простирање топлоте у штаповима и ребрима. Нестационарно провођење топлоте. Графичко одређивање температурског поља. Конвекција.Пренос топлоте при ламинарном струјању. Пренос топлоте при турбулентном стујању. Природна конвекција. Коефицијент прелаза топлоте. Зрачење. Размена топлоте зрачењем између чврстих тела. Зрачење гасова и пара. Размењивачи топлоте.Пренос масе. Молекулска дифузија. Конвективна дифузија уз присуство чврсте фазе. Конвективна дифузија између две флуидне масе.

Практична настава
Решавање проблема и задатака из области обрађених на предавањима. Практичном наставом је предвиђено и писање есеја, који шире обрађује тему која је обрађена предавањима, а представља синтезу стечених знања.

Литература:

  1. Милинчић Д. , Простирање топлоте, Научна књига, Београд. 1989.
  2. Милинчић Д., Васиљевић Б., Ђорђевић Р., Проблеми преношења топлоте, Машински факултет, Београд, 1991
  3. Јаћимовић Б., Генић С., Нађ М., Лаза Ј., Проблеми из топотних операција и апарата, Машински факултет 1996.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Tеоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -