Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:217
E-mail: nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs

Примена метода анализе нелинеарних временских серија у инжењерству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Примена метода анализе нелинеарних временских серија у инжењерству

Предавачи: проф. др Небојша Васовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање докторанада са основним техникама анализе нелинеарних дискретних и континуалних временских серија.

Исход предмета: Очекује се да докторанди усвојене технике анализе нелинеарних временских серија примене на низове података осматрања из инжењерске праксе: динамика кретања клизишта, осциловање тла за време минирања и рударски изазваних потреса, вибрације услед рада машина, и др.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Наставне јединице: 1. Увод у анализу нелинеарних временских серија. 2. Фазна раван. 3. Фуријеов спектар снаге. 4. Анализа сурогат података. 5. Тестирање линеарности. 6. Теорема о развијању у одређеном временском интервалу (delay embedding theorem). 7. Поступак узајамне информације. 8. Техника привидно најближе вредности. 9. Детерминистички тест. 10. Тест стационарности. 11. Одређивање максималног Љапуновљевог експонента - Вулфова и Розенштајнова метода. 12. Корелациона димензија.

Практична настава
Нумеричка анализа задатих временских серија.

Литература:

  1. Kantz, H., Schreiber, T. 2004. Nonlinear time series analysis, Cambridge University Press.
  2. Small, M. 2005. Applied nonlinear time series analysis - applications in physics, physiology and finance, World Scientific series on Nonlinear Science, Series A, Vol.52.
  3. Perc, M. 2006. Introducing nonlinear time series analysis in undergraduate courses, Fizika A, Zagreb.
  4. Kugiumtzis, D., Tsimpiris, A. 2010. Measure of analysis of time series (MATS): A MATLAB toolkit for computation of multiple measures on time series data bases. Journal of statistical software, Vol.33, Issue 5.
  5. Abarbanel, H. 1996. Analysis of observed chaotic data, Springer.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: презентације, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -