Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља физике

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -DOS), Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља физике

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања из специфичних области физике, неопходних за разумевање сложених инжењерских проблема.

Исход предмета: Висок ниво знања инжењера рударства о: а) природи, методама детекције и заштите од јонизујућег зрачења, како би ова знања применили у рударској пракси, а у складу са стандардима струке и прописима о заштити на раду; б) механичким таласима насталим као последица минирања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Одабрана поглавља из физике везана за област којом се кандидат бави у дисертацији: а) Јонизујућа зрачења (од значаја за заштиту од истих); Осцилацаторни и таласни процеси (од значаја за разумевање физичких принципа настајања и простирања еластичних таласа).

Практична настава
Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Литература:

  1. Драган Ј Величковић (1997) Електромагнетска зраченја, јонизујућа зрачења (Ниш: Пунта)
  2. Halliday, D Resnick R and Walker J (1997) Fundamental of Physics (Nenj York: John Wiley & Sons)
  3. В А Алешкевич, Л Г Деденко, В А Караваев 2001 Колебания и волны (Москва:Физический факультет МГУ)
  4. Одабранa поглавља књига и одабрани радови из стране и домаће литературе.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 60

Додатни услови оцењивања: -