Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -DOS), Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике

Предавачи: доц. др Драган Станков, проф. др Александар Ивић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Завршене основне и мастер студије рударства

Циљ предмета: Упознавање са теоријом и праксом основних метода у разним областима Вероватноће и Статистике за потребе будућих доктора рударства

Исход предмета: Оспособљавање студената да користе у инжењерској пракси методе из разних области Вероватноће и Статистике на нивоу доктора наука

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови теорије Вероватноће, класична и Лапласова дефиниција вероватноће. Дискретне и непрекидне случајне променљиве, и основне расподеле. Математичко очекивање, моменти, варијанса и коефицијент корелације. Централне граничне теореме. Расподела вишедимензионалних случајних променљивих. Дискретни и непрекидни ланци Маркова. Фуријеови редови и Фуријеова трансформација. Карактеристичне функције и функције генератрисе момената. Интегралне трансформације. Основне статистичке величине и неке расподеле статистике. Интервали поверења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе. Корелација и регресија, Гаусов метод најмањих квадрата. Спирманов тест корелације ранга.

Практична настава
Израда задатака или семинарског који одговарају материјалу који се ради на предавањима.

Литература:

  1. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic press, 2004.
  2. Spiegel, M. R., Schaum’s outline of theory amd problems of Probability and Statistics, Schaum, 1976.
  3. Milan Merkle, Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska misao, Beograd, 2006
  4. Slobodan Vujić i Aleksandar Ivić, Matematičke metode u rudarstvu i geologijи, RGF, Univerzitet u Beogradu, 1991.
  5. Vesna Jevremović, Verovatnoća i Statistika (Matematika III), Građevinski fakulteti KRUG, Beograd, 1999.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична метода преко табле, за неке делове курса постоје скрипта А. Ивића која студенти могу да преузму.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 25
Писмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -