Српски | English

Одбрана докторске дисертације (РУД)

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Одбрана докторске дисертације (РУД)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Osposobljenost kandidata da nakon samostalne izrade doktorke disertacije, uspešno javno odbrani disertaciju.

Исход предмета: Stečeno naučno zvanje doktor rudarskih nauka.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Teorijski sadržaj odbrane odgovara sadržaju urađene doktorske disretacija.

Практична настава
Javna prezentacija ostavrenih naučnih doprinosa disertacije.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -