Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информациони системи

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -DOS), Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Информациони системи

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основама информационих система и упознавање са методама и техникама за њихово пројектовања и увођење у савремене пословне системе.

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу информационих система у савремене пословне системе владају основама информационих система и одговарајућим методама и техникама за пројектовањe и одржавање информационих система.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс започиње упознавањем са основним врстама информационих система, појмовима везаним за увођење информационих система у савремене пословне системе, анализу и моделирање пословних информационих система. Затим се изучавају компоненте информационих система: хардвер, софтвер, базе података, телекомуникације, људски ресурси и процедуре, а потом и елементи анализе пословног система као што су идентификовање пословних процеса, методе прикупљања информација и представљање снимљеног стања. Кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти се упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Објектно оријентисана анализа и пројектовање се презентирају кроз основне елементе језика UML (дијаграме случајева коришћења, класа, секвенци). Студенти се потом упознају са специфичностима пројектовања ГИС-а и просторних података, као и основама дистрибуираног (Интернет) ГИС-а и менаџерских информационих система (система за подршку одлучивању).

Практична настава
Коришћењем CASE алата сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на конкретним примерима информационих система везаних за рударство, нафту и гас, геологију, заштиту животне средине и заштиту на раду. Кроз израду пројекта информационог система коришћењем CASE алата студенти ће демонстрирати савладано градиво.

Литература:

  1. Dennis A., Haley Wixom B., Roth R.M., System Analysis and Design, John Wiley and Sons, 2006.
  2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-Hill, 2003.
  3. Martin Fowler, Kendall Scott, UML ukratko, Mikro knjiga, 2004
  4. OMG®(Object Management Group) Specifications, http://www.omg.org/spec/
  5. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, Management Information Systems, Prentice Hall, 2011

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -