Српски | English

Израда докторске дисертације (РУД)

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Израда докторске дисертације (РУД)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: -

Циљ предмета: Nakon slušanja predmeta student treba da bude osposobljen da samostalno, pod nadzorom mentora, radi doktorsku disertaciju.

Исход предмета: Kandidat za izradu doktorske disertacije.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Metodologija izrade doktorske disertacije.

Практична настава
Eksperimentalna istraživanja. Pisanje naučnih radova. Fazna izrada doktorske disertacije.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -