Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатистика и ГИС

О предмету

Студијски програм: Геотехника (I семестар -DOS), Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Геостатистика и ГИС

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са пројектовањем геобаза података, овладавање техникама руковања, геостатистичке анализе и моделирања геореференцираних просторних података.

Исход предмета: Студенти ће се оспособити владају основама географских информационих система, развоја геобаза података, као и техникама креирања, едитовања, анализе и моделирања геореференцираних просторних података.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс почиње упознавањем са применом и моделирањем просторних података, основама геобаза података, прављењем упита над геобазама, креирањем извештаја и представљањем података коришћењем карата. На курсу се такође обрађују и основе прорачуна са геопросторним подацима, основни геометријски алгоритми (триангулација и представљање мреже), преглед метода интерполације које се користе код обраде просторних података укључујући и основе теорије регионализоване променљиве (вариограм, криговање). Такође ће се обрађивати теме везане за XМL структуре података, као стандарда за запис и размену података и веб сервисе који пружају ГИС функционалности као и просторне податке на Интернету. Упознавање са Интернет ГИС апликацијама и стандардима за картографске веб сервисе, као основе дистрибуираног ГИС-а и сервирања геореференцираних података из геобазе путем Интернета, за које је спецификацију развио и публиковао Open Geospatial Consortium (OGC, http://www.opengeospatial.org/ogc). На курсу се такође обрађују: ГИС у облаку, мобилни ГИС, аутоматско прикупљање података, различите врсте конверзија и размена података са другим софтверским пакетима.

Практична настава
Упознавање са софтверским алатима за решавање геостатистичких проблема и примерима везаним за основе геостатистичког приступа. Решавање практичних проблема и креирање вариограма. Анализа дескриптивних својстава вариограма, зона утицаја, непрекидности и других својстава вариограма. У оквиру вежби студенти ће се оспособити за коришћење ГИС алата и њихових компоненти за геостатистику: Geostatistical Analyst и Spatial Analyst у ArcGIS-у и пакети geoR и gstat за R, а решавање практичних проблема и израда задатака везаних за просторно моделирање ће укључити коришћење ресурса из геoбаза и веб сервиса. Израдом семинарског рада на конкретним проблема ће се демонстрирати савладано градиво.

Литература:

  1. John E. Harmon and Steven J. Anderson, The Design and Implementation of Geographic Information Systems, John Wiley & Sons, 2003.
  2. Wolfgang Kainz, The Mathematics of GIS, University of Vienna, 2010.
  3. Shashi Shekhar,Hui Xiong, Encyclopedia of GIS, 2005.
  4. Geographical Information Systems and Science, Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, John Wiley & Sons, 2005.
  5. Richard Webster, Margaret A. Oliver, Geostatistics for Environmental Scientists, 2009.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -