Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са теоријским основама и применом метода вишекритеријумског одлучивања у рударству.

Исход предмета: Студент је обучен за примену метода ВКО на проблеме из домена рударског инжењерства.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи и теорије вишекритеријумског одлучивања. Системи за подршку одлучивању. Теоријске поставке и примена методе аналитичког хијерархијског процеса (AHP). Теоријске поставке и примена методе PROMETHEE. Теоријске поставке и примена методе ELECTRE, Теоријске поставке и примена методе ВИКОР. Теоријске поставке и примена методе TOPSIS. Примери примене ВКО у рударском инжењерству.

Практична настава
Практични примери.

Литература:

  1. Opricović, S., Višekriterijumska optimizacija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  2. Nikolić, I., Borović, S., Višekriterijumska optimizacija, CVŠ VJ, Beograd, 1996.
  3. Linkov I., Moberg E., Multi-Criteria Decision Analysis: Environmental Applications and Case Studies (Environmental Assessment and Management), CRC Press, 2011.
  4. Kahraman C., Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments (Springer Optimization and Its Applications), Springer, 2009.
  5. Актуелна литература, према препоруци наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Усмена излагања, практична настава (израда задатака), рад на рачунару.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми 20
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -