Српски | English

Научно истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -DOS)

Назив предмета: Научно истраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Да студент, под руководством ментора, стручно и компетентно изврши сва истраживања која су у вези са темом докторске дисертације.

Исход предмета: Студент је развио способност самосталног планирања и извођења научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата, њихове обраде и презентације.

Садржај предмета:

Практична настава
Студент током читавих докторских студија кроз научно-истраживачки рад обрађује тему своје докторске дисертације. Ради теоријски и/или експериментално, зависно од теме, под руководством и уз сталне консултације са ментором. Излаже резултате до којих је дошао на састанцима тима у коме ради. Резултате обрађује, анализира и припрема за излагање на научним конференцијама или их припрема за публикацију у научним часописима.

Литература:

  1. У вези са темом завршног рада

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактиван однос предавач студент

Оцена знања:

Завршни испит Поена
презентација резултата 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -