Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Енергетика и одрживи развој

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Енергетика и одрживи развој

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, проф. др Марија Живковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Интердисциплинарни приступ технолошким и инжењерским проблемима везаним зе енергетику и одрживи развој. Упознавање студената са основним појмовима и дефиницијама везаних за енергетику и одрживи развој, принципима одрживог развоја. као и техничким, еколошким, економским, правним и друиштвеним аспектима одрживости. које представљају кључне чиниоце привредне, еколошке и социјалне равнотеже једног друштва.

Исход предмета: По успешно окончаном курсу студенти би требало да буду способни да: систематски анализирају проблеме везане за енергетику, одрживи развој, енергетску политику и планирање; стручно сагледавају и анализирају привредни и социјални развој, савремене технолошке промене, законитости глобализације, итд. Студент може да израчуна и анализира различите индикаторе одрживог развоја, као и да донесе одлуке везане за енергетско планирање.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Еколошки аспекти развоја енергетике. Емисије у енергетици. Климатске промене.Принципи одрживог развоја. Рио Декларација о животној средини и развоју. УН Миленијумски циљеви развоја. Индикатори одрживог развоја. Проблеми неодрживог развоја. Узроци и последице демографске експлозије. Одрживи развој енергетике. Економика природних ресурса. Еколошке штете. Концепт одрживог техничког прогреса. Рационализација и штедња енергије. Економска политика и мере подршке одрживом развоју. Одрживи развој и међународне институције. Правни аспекти очувања околине. Тржиште енергије. Енергетска политика. Сигурност снабдевања енергијом.

Практична настава
Вежбе - презентација семинарских радова и дискусија по темама са предавања.

Литература:

  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
  3. П. Ђукић, Одрживи развој – Утопија или шанса за Србију, ТМФ, 2011
  4. Г.Милићевић, Одрживи развој, скрипта, ААОМ, 2002

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте. Семинарски рад обухвата припрему израде, презентацију и јавну одбрану семинарског рада, а кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -