Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Технике узорковања и анализе

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Технике узорковања и анализе

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

Циљ предмета: Савремено рударство које карактерише експлоатација огромних маса, најчешће сиромашних руда, како метала тако и угљева слабијег квалитета, захтева стално праћење квалитета сировина, како би се уз одго-варајуће поступке мешања постигла оптимална ефикасност са максималним искоришћењем. Узорковање је средсто којим се постиже праћење квалитета на коповима и погонима припреме. Узорковање откопа-них сировина, је од суштинског значаја за добар рад технолошког процеса и контролу квалитета. Успешно управљње минералним сировинама и чврстим отпадима експлоатације, припреме и прераде, подразу-мева квалитетну и брзу карактеризацију, а она ће бити једино могућа ако су узорци, на којима се врши испитивање, репрезентативни и прикупљени и обрадјени по одредјеним правилима, придржавајући се медјународно прихваћених стандарда.

Исход предмета: По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да направе пројекат узорковања (на коповима рудника, на јаловиштима, на челима радилишта у јами, на депонији откопане сировине; да узоркују сировину, отпа-де различитог порекла); да одреде интервале узорковања, да израчунају трајање узорковања и да оформе примарни узорак. Шеме обраде-скраћивања узорака. Утврде репрезентативност узорака, одреде мини-малну потребну масу, те изврше обраду примарног узорка. Да предвиде грешке узорковања, скраћивања, статистичке и техничке. Биће упознати са законском регулативом и одговарајућим (ИСО) стандардима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Узорак и узорковање - основни појмови. Методе прикупљања узорака из лежишта минералних сировина. Класификације узорака. Избор методе узорковања. Израда плана узорковања (опробавања). Методе из-двајања парцијалних узорака у индустријским процесима. Методе узорковања у индустријским процесима. Прибор и уредјаји за издвајање узорака. Примарни узорак Шеме узорковања. Секундарни узорак. Репре-зентативност узорака. Принципи одређивања минималне масе технолошких узорака. Принцип Ричард-Че-чота, принцип Демонд-Халфердала, принцип Везина, Брунтона, Черненка, Жиа. Поступци обраде узорака и избор шема скраћивања. Грешке узорковања и грешке скраћивања. Статистичке грешке. Техниче грешке. Контрола хемијских анализа. Грешке обраде узорака. ЈУС-ови и ИСО стандарди везани за узорковање минералних сировина.

Практична настава
Основни концепти узорковања, основни појмови и терминологија код узорковања. Начини узорковања - просто случајно узорковање, систематско узорковање, стратификовано узорковање. Минералошки специ-мени, систематски средњи узорци. Примери уредјаја у постројењима. Скраћивање узорака – метод шах поља, девет тачака, квартирање, фракционо издвајање, скраћивање механичким раздељивачима. Хомо-генизација. Утврдјивање репрезентативности узорка – маса примарног узорка, горња гранична крупноћа, одредјивање равномерности орудњења, крупноће минерализованих зрна. Избор једначине одредјивања минималне масе средњег репрезентативног узорка. Сачињавање шеме скраћивања примарног узорка. Принцип Ричард-Чечота, одредјивање коефицијента к; Демонд-Халфердала; Ги-ја – одредјивање параме-тара константе сировине Ц. Параметри систематског узорковања. Састављање шема обраде примарних узорака за различите материјале. Статистичка обрада података; очекиване вредности, варијанса, коефи-цијент, варијације, тренд анализа; грешке узорковања, поузданост, контролно и контролисано узорковање. Стандарди за узорковање појединих сировина металичних, неметаличних сировина, градјевинског и тех-ничког камена, узорковање угљева. Стандарди узорковања техногених сировина и различитих врста инду-стријског отпада.

Литература:

  1. Tomanec R., 2000: Metode ispitivanja mineralnih sirovina u PMS. – Izdanje: RGF, Beograd. CD.
  2. Томанец Р., 2009: Методе узоркованја и анализе. -Ауторизована скрипта, РГФ. Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Полазници курса по одслушаним предавањима, при чему се користе повер поинт презентације, као и прикладне анимације, филмови савремених уређаја за узоркованје и њихову обраду-решавају кон-кретне задатке а резултате презентирају и бране у форми семинарских радова или одбрани решеног пројекта. При изради семинарских радова користе се савремени графички компјутерски програми.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 25
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -