Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Прерада вода 1

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS), Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Прерада вода 1

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Физичка и колоидна хемија, Пречишћавање отпадних вода

Циљ предмета: Детаљније проучавање метода за прераду природних и отпадних вода са циљем да се дефинишу линије за прераду: воде за пиће, индустријску употребу и напојне воде за котлове, индустријских отпадних вода, које се упуштају у градску канализацију или водопријемник или рециклирају, и коначно комуналних отпадних вода.

Исход предмета: Оспособљавање студената да на основу стеченог знања могу да дају технолошка решења за прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање индустријких и комуналних отпадних вода, да раде на постројењима за прераду вода као и да касније пројектују линије за прераду.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Вода у природи. Хидролошки циклус. Природни водни ресурси. Потрошња воде. Врсте отпадних вода. Физичкохемијски параметри квалитета природних и отпадних вода. Основи санитарне микробиологије. Самопречишћавање водопријемника. Биланс кисеоника у загађеним водама. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Системи за прераду воде. Примарна прерада (решетке, сита, уклањање инертног материјала, таложење, филтрација, флотација). Секундарна прерада: физичкохемијски поступци (коагулација, флокулација, аерација, адсорпција, јонска измена, мембранска сепарација); хемијски (таложење, неутрализација, оксидација); биолошки (биолошка филтрација, активни муљ, аерационе лагуне, анаеробни процеси).Терцијарна прерада: уклањање азота и фосфора.Прерада муља. Тест I. Линије за прераду природних вода за пиће (коагулација, флокулација, таложење, филтрација, дезинфекција, деферизација, деманганизација). Прерада воде за индустријску употребу. Термичко омекшавање воде. Хемијско омекшавање воде. Омекшавање воде јоноизмењивачима. Декарбонизација. Деминeрализација. Линије за прераду индустријских отпадних вода. Линије за прераду комуналних отпадних вода. Тест II.

Практична настава
Узорковање воде. Физичкохемијска анализа. Електроде за одређивање pH, одређивање pH; Неутрализација киселих и базних вода; Таложење јона тешких метала из киселих вода поступком неутрализације; Eh-pH дијаграми Cu или Fe; Уклањање амонијум јона јонском изменом (клиноптило-лит). Хемијска преципитација фосфора. Kарбонатнa и некарбонатнa тврдоћa воде; калцијумовa тврдоћa; садржај слободне угљене киселине. Пречишћавање воде од јона тешких метала јонском изменом и адсорпцијом. Одређивање сувог остатка филтриране и нефилтриране воде. Одређивање хлорида у води за пиће, Одређивање Cu у води колориметријском методом, Семинар. Посетe погонимa за прераду водa (2).

Литература:

  1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
  2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, Грађ. фак. Бгд., 2005.
  3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
  4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
  5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
  6. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; практ. настава; самосталан лаб. рад; израда лаб.дневн.; сем.рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 8-10
практична настава 10
лаб. дневник 10
семинар-и 10
тестови (два) и дом. задаци 0-10х2

Додатни услови оцењивања: -