Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља хемије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Одабрана поглавља хемије

Предавачи: доц. др Марија Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је предмета да студент стекне зњања из појединих области неорганске и органске хемије које це бити применљиво за савладавање градива у оквиру одабраног студијског програма а и за надоградњу и проширење зњања из хемије према потребама његовог даљег усмеравања.

Исход предмета: Способност праћења градива у наставку студија

Садржај предмета:

Теоријска настава
Елементи у природи(распоред елемената по омотачима земље; распрострањеност елемената у природи;облици налажења елемената у природи). Неорганска хемија: - Елементи главних подгрупа периодног система (А група): Опше карактеристике елемената IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA и VIIIA групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких елемената главних подгрупа: H, Na и K; Mg, Ca и Ba; Al; C и Si; Sn и Pb; N и P; O и S;F и Cl. -Елементи споредних подгрупа периодног система (B група): Опште карактеристике елемената IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, i VIIIB групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких прелазних метала: Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Co И Ni. - Електрохемијска својства метала. Радиоактивни елементи. Органска хемија. Увод у органску хемију; специфична природа атома C и хибридизација атомских орбитала атома C, функционалне групе органских једињења, номенклатура и изомерија. Угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводонивци). Полимери.

Практична настава
Стехиометрија; водоник; алкални (Na и K) и земноалкални (Mg, Ca и Ba) ме¬тали; амфотерност хидроксида (Al, Sn и Pb); угљеник (карбонати и хидрогенкарбонати); угљеник (оксиди CO и CO2);азот (оксиди NО и NО2);сумпор H2S и SО2 );сумпор (сулфати); комплексна једињења; реакције за идентификацију: Fе3+, Co2+, Ni2+, Zn2+ и Cu2+ јона; електрохемијска својства метала-корозија; метан и ацетилен

Литература:

  1. С.Нешић, С.Маринковић, А.Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд 2003
  2. Н.Глинка, Обшая химия.Издателюство ” Химия ” , Ленинград, 1977
  3. Н.Глинка, Задаци и везбе из опште хемије, Грифон, Београд, 2000 (превод)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -