Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Планирање и изводљивост процеса заштите

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)

Назив предмета: Планирање и изводљивост процеса заштите

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Уписана прва година мастер академских студија

Циљ предмета: Упознавање студената мастер студија Заштите животне средине са: значајем и улогом планирања процеса, врстама планова, техникама планирања. Такође, упознавање и овладавање техникама оцењивања изводљивости пројеката и процеса заштите животне средине. Усвајање знања о инвестиционо техничкој документацији на основу које се изводе процеси заштите.

Исход предмета: Инжењер заштите животне средине опште образован и упознат са: процесима планирања и критеријумима на основу којих се врши евалуација пројеката заштите животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови о планирању и плановима. Циљеви и разлози због којих се праве планови. Простор, време, врсте операција- њихова улога и значај у процесу ппланирање.Подела планова. Принципи и технике планирања. Статички и динамички планови. Трошкови и анализа трошкова пројекта. Примена микроекономских теорија у планирању процеса заштите , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова, основи теорије одрживог развоја. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ анализе, интересни рачун, ДЦФ методе, домени примене, предности и недостаци НПВ метода, домени примене, предности и недостаци ИРР метода, е, домени примене, предности и недостаци. ПВР метода, е, домени примене, предности и недостаци. Поређења резултата добијених применом НПВ, ИРР и ПВР метода, конфликтни исходи и ситуације. Третирање ризика пројекта. Улога и значај студијских решења. Садржај и својства: Order of magnitude, претходне студије изводљивости и студије изводљивости за пројекте и процесе заштите животне средине.

Практична настава
Израда семинарског рада, рачунске вежбе

Литература:

  1. УНИДО, Приручник за вредновање индустријских пројеката, УН Београд, 1988.
  2. F.W.Wellmer;M.Dalheimer;M.Wagner;Economic evaluation in Exploration, 2nd edition;Springer 2008.
  3. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  4. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds
  5. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New Delhi, 2003

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Аудио и визуелна презентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -