Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање дисперзије загађења животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање дисперзије загађења животне средине

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о природи и сврси моделирања дисперзије загађења животне средине, типологији еколошких модела, дефинисању основних концепата, упознавањe са основним корацима у пројектовању и развоју модела, калибрацији, верификацији и валидацији модела, анализи осетљивости, карактеристикама, архитектури и функционисању одабраних еколошких модела.

Исход предмета: Предмет омогућава студентима разумевање физичких принципа дисперзије полутаната у ваздуху. Током курса од студената се очекује да стекну довољно знања за избор и примену најприкладнијег модела за предикцију загађења ваздуха. Курс омогућава студентима познавање основа акустике. Као резултат курса, студенти ће развити одговарајућу компетентност за избор и примену најприкладнијег стандарда и модела за мапирање и предикцију буке. Предмет омогућава упознавање са моделима процене загађења подземних вода.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој, оцена и примена модела у заштити животне средине: Зашто су модели важни? Циклус процеса моделирања. Развој модела. Евалуација модела. Примена модела. Мапирање буке: Аквизиција и обрада улазних података. Избор стандарда и модела за мапирање буке. Израда мапа буке. Моделирање квалитета ваздуха: Настајање (подизање) перјанице. Принципи вертикалног кретања, Брзина промене (lapse rate), Висина мешања, Стабилност атмосфере, Класификација стабилности. Инверзија. Стабилност и понашање перјанице, Основни концептуални модел квалитета ваздуха, Модел кутије, Гаусов модел. Модел AERMOD. Мапирање буке. Аквизиција и обрада улазних података. Избор стандарда и модела за мапирање буке. Израда мапа буке. Моделирање квалитета подземних вода

Практична настава
Припрема графичких подлога за моделирање (картографија, дигитални модел терена и сл.). Примена модела Sound Plan за мапирање буке. Примена модела AERMOD за моделирање дисперзије загађења ваздуха.

Литература:

  1. US EPA (2009) Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models.
  2. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  3. Turner B., Schulze R. (2008) Practical Guide to Atmospheric Dispersion Modeling.
  4. US EPA, AERMOD: Description of model formulation, EPA-454/R-03-004, 2004.
  5. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ИСБН 86-7352-105-X.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -