Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Геоинформационе технологије

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS), Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Рударска мерења (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геоинформационе технологије

Предавачи: проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Информатика 1

Циљ предмета: Упознавање са основним ГИС концептима, овладавање техникама креирања, ажурирања, претраживања и администрације просторних база података, као и картографског приказивања просторних података

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу географских информационих система владају основама географских информационих система као и техникама креирања просторних база податка и едитовања геореференцираних просторних података

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају преглед типова ГИС-а, области примене, расположиве софтверске алате и стандарде. Потом се приступа изучавању појма базе података и основних карактеристика система за управљање базама података, као и пројектовање релационе шеме и физичке организације базе података користећи CASE алате за моделирање софтвера. Следе основне карактеристике језика SQL, након чега се изучавају технике управљања просторним подацима, прављење упита над ГИС базама, креирање извештаја и представљање података коришћењем мапа и цртежа. Курс ће обухватити и могућности интегрисања и размене података са другим софтверским пакетима (нпр.ACAD), различите врсте конверзија, прикупљање података, GPS.

Практична настава
У оквиру вежби које се изводе у рачунарској учионици, студенти ће се оспособити за коришћење ГИС алата, односно развојног окружења, кроз примере, радећи самостално на рачунару. Вежбе су интегрисане са Мудл системом и на крају сваког часа студенти постављају на Мудл решења задатака рађених на вежбама. Израдом семинарског рада на конкретним проблема ће се демонстрирати савладано градиво.

Литература:

  1. Philippe Rigaux, Michel Scholl, Agnes Voisard, Spatial Databases WITH APPLICATION TO GIS, Morgan Kaufmann Publishers, 2002
  2. Tutorials in GIS, http://www.gislounge.com/tutorials-in-gis/
  3. Esri training (free cources), http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=search.results&cannedsearch=2
  4. Open Geospatial Consortium (OGS), http://www.opengeospatial.org
  5. Michele Campagna., Gis For Sustainable Development,Taylor & Francis Group, LLC, 2006

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -