Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Акустика и заштита од буке

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Акустика и заштита од буке

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Овладавање појмовима, величинама и законима акустике. Стицање знања о: утицају буке на човека; стандардима допуштеног нивоа буке; коришћењу технике за мерење, мониторингу и заштити од буке.

Исход предмета: Оспособљавање студената зa предузимање мера заштите у радним окружењима у којима се бука јавља.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Таласи у еластичним срединама. Трансферзални таласи. Лонгитудинални таласи. Енергија таласa. Брзине простирања таласа. Талас на граници две средине. Основне карактеристике акустичког таласа. Енергија коју преноси акустички талас. Закон Вебера-Фeхнера и дијаграм слуха. Акустички спектар. Доплеров ефекат у акустици. Интензитет звука, тон и боја. Праг чујности. Граница бола. Бинaурални ефекат. Утицај буке на човека. Извори буке. Ниво буке и прорачун нивоа буке. Ширење буке у отвореном и затвореном простору. Инструменти за мерење и анализу буке. Мониторинг буке у радној средини. Прописи о допуштеном нивоу буке у радној средини. Методе сузбијања и заштита од буке. Апсорпција звука. Апсорбери звука.

Практична настава
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.

Литература:

  1. Everest F. A. 2001 The master handbook of acoustics (McGraw-Hill)
  2. Н. Лилић, А. Цвијетић 2005 Бука и вибрације у рударству (Београд: Рударско-геолошки факултет)
  3. Миомир Мијић 2001 Акустика у архитектури (Београд: Наука)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне уз употребу PowerPoint презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -