Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Енергетика и одрживи развој

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Енергетика и одрживи развој

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, проф. др Марија Живковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан 5. семестар

Циљ предмета: Интердисциплинарни приступ технолошким и инжењерским проблемима везаним зе енергетику и одрживи развој. Курс обрађује конвенциоаналне и обновљиве изворе енергије са становишта општих карактеристика и биланса. Разматрају се принципи одрживог развоја. Анализирају се технички, еколошки, економски, правни и друиштвени аспекти одрживости.

Исход предмета: Упознавање студената са основним појмовима и дефиницијама везаних за енергетику и одрживи развој. Систематска анализа најважнијих питања у овим областима, које представљају кључне чиниоце привредне, еколошке и социјалне равнотеже једног друштва. Формирање код студената адекватне стручне перцепције привредног и социјалног развоја, савремених технолошких промена, законитости глобализације, итд.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Историјски развој и важност енергетике; Основне дефиниције и појмови. Конвенционални извори енергије. Угаљ, нафта, природни гас, нуклерана горива, уљни шкриљци, тресет. Општи биланс. Обновљиви извори енергије. Опште карактеристике. Хидроенергија, сунчева енергија, геотермална енергија, енергија ветра, биомаса. Производња секундарне енергије. Производња електричне енергије. Производња топлотне енергије. Принципи одрживог развоја. Рио Декларација о животној средини и развоју. УН Миленијумски циљеви развоја. Индикатори одрживог развоја. Проблеми неодрживог развоја. Узроци и последице демографске експлозије. Одржива пољопривреда. Одрживи развој енергетике. Економика природних ресурса. Еколошки аспекти развоја енергетике. Еколошке штете. Концепт одрживог техничког прогреса. Рационализација и штедња енергије. Рационализација у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације у енергетским билансима. Економска политика и мере подршке одрживом развоју. Одрживи развој и међународне институције. Правни аспекти очувања околине. Енергетски потенцијали примарне енергије у Србији. Досадашњи развој енергетике Србије и пројекција будућег развоја

Литература:

  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
  3. П. Ђукић, М.Павловски, Екологија и друштво, Екоцентар, 1999
  4. Г.Милићевић, Одрживи развој, скрипта, ААОМ, 2002

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: