Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: marija.ilic@rgf.bg.ac.rs

Хемија и прерада нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија и прерада нафте и гаса

Предавачи: доц. др Марија Илић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Положен испит из предмета Хемија

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са хемијским саставом нафте и гаса, особинама супстранци које улазе у састав нафте и гаса, као и основним принципима прераде нафте и гаса.

Исход предмета: После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно знање из хемијеи прераде нафте и гаса, што треба да допринесе лакшем и комплетнијем савлађивању градива из стручних предмета на модулима предвиђеним овим студијским програмом.

Садржај предмета:

Теоријска настава: - физичке и хемијске особине нафте и гаса, - основни појмови органске хемије, - угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводоници), - органска једињења кисеоника (алкохоли, феноли, алдехиди, кетони и карбонске киселине), - органска једињења сумпора (тиоли, органски моносулфиди, органски дисулфиди и хетероциклична једињења сумпора) , - органска једињења азота (амини и хетероциклична једињења азота), - металоорганска једињења, - припрема сирове нафте и гаса за прераду, - прерада нафте и гаса; физичко хемијски процеси прераде нафте и нафтних деривата, - производи прераде нафте и гаса, - мере заштите против поижара и мере заштите на раду. Практична настава - ватра и гашење пожара, - одређивање тврдоће воде: из водовода и омекшане помоћу јоно-измењивача, - одређивање киселости /базности (помоћу индикаторског папира, раствора индикатора и pH-метра), - одређивање аромата, олефина и смоле у нафтним дериватима, - одређивање густине деривата нафте ареометром;одређивање вислозитета по Енглеру, - одређивање температуре запаљивости по Маркусону и Пенскy-Мартенс-у, - одређивање сумпора у течним горивима, - одређивање температуре замућења и стињавања, - фракциона дестилација нафте; дестилација воденом паром

Литература:

  1. С. Нешић, Хемија нафте са основама прераде, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1991.
  2. Ноллер, Кемија органских спојева, Техничка књига, Загреб, 1967.
  3. В. Алмажан, Ј. Ступар, В. Митровић, Упутство и радна свеска за лабораторијска мерења, технологију нафте и њених деривата, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2005.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, провера знања и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
20
30

Додатни услови оцењивања: