Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Разрада нафтних и гасних лежишта I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Разрада нафтних и гасних лежишта I

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: положен испит Физика лежишта флуида

Циљ предмета: Стицање основа знања из области разраде нафтних и гасних лежишта. Динамика лежишних флуида. Динамичка испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Резерве угљоводоничних флуида: класификације и категоризације, методе одређивања (прорачуна).

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области динамике лежишних флуида, динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта и одређивања резерви угљоводоничних флуида.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Основи методологије и технологије разраде нафтних и гасних лежишта. Законитости кретања флуида у условима нафтних и гасних лежишта. Методе динамичких испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта. Методе и могућности одређивања резерви угљоводоничних флуида са класификацијама и категоризацијама. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.

Литература:

  1. Љубомир Добровић: Кретање флуида кроз порозну средину, Нови Сад, 1978, скрипта.
  2. ;
  3. Владимир Митровић: Динамичке методе испитивања нафтних и гасних бушотина и лежишта, Београд, 1994, скрипта – уџбеник у штампи
  4. ;
  5. Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса, Зоран Ивановић: "Резерве нафте и гаса", Нови Сад 1971.год
  6. ;
  7. Владимир Митровић: Одређивање резерви угљоводоничних флуида нафтних и гасних и лежишта, Бгд. Скрипта
  8. ;
  9. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Zagreb, 1986.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
15
5
40

Додатни услови оцењивања: