Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Експлоатација нафтних и гасних лежишта I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Експлоатација нафтних и гасних лежишта I

Предавачи: проф. др Душан Даниловић, Мирослав Црногорац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Уписана трећа година основних студија

Циљ предмета: Циљ је упознавање са производним системом за експлоатацију нафте и гаса и његовим карактеристикама. Модеран приступ оптимизацији система за призводњу нафте и гаса је усмерен ка повећању продуктивности и енергетске ефикасности рада нафтних и гасних бушотина. Такав приступ подразумева целовито сагледавање како појединачних компоненти –лежиште, бушотина, цевовод и процесни судови, тако и интеракцију и међусобну зависност у свим фазама. тј. периодима експлоатације. Коришћењем аналитичких модела описана је динамика протока флуида кроз лежиште, перфорације и бушотину, при чему је профил промене притиска базна интегрална функција која осликава динамичко стање производног система. У средиште је постављена бушотина као веза између лежишта и система на површини. Бројним математичким моделима сложено понашање бушотине и њена интеракција са лежиштем и површином је поједностављена и сведена на лако и брзо разумевање. Сви делови производног система који су разматрани као појединачне целине синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних параметара производне опреме и оптималних услова производње. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању еруптивне методе експлоатације нафте и гаса и избору опреме.

Исход предмета: Студенти се оспособљавају да могу самостално пројектовати еруптивну методу експлоатације, вршити избор производне опреме и решавати бројне производне проблеме. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде процес производње нафте и гаса код еруптивних бушотина.

Садржај предмета:

Теоријска настава: У оквиру овог предмета изучавају се карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинишу се производне могућности бушотина преко карактеристика утока за нафтне и гасне бушотине. Детаљно се анализирају све компоненте производног система са аспекта динамике протока, почевши од перфорација, гравел пака, тубинга и дизне. За наведене компоненте разматрају се математички модели који дефинишу пад притиска при протоку нафте и гаса кроз њих Изучавају се хидродинамичке карактеристике протока нафте и гаса кроз перфорације и гравел пак динамика и термодинамика вертикалног вишрфазног протока, регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина. Посебна пажња је посвећена систем анализи рада еруптивних бушотина. Анализира избор механичке методе експлоатације применом поступка вишекритеријумског рангирања.
Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања

Литература:

  1. Солеша М., Даниловић Д., Буза Ж.: Систем анализа производње нафте и гаса еруптивном методом, Монографија, ДИТ, Нови Сад, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1999, 524 стр., ISBN 86-7352-024-X
  2. Даниловић Д., Практикум за израду вежби из експлоатације нафтних и гасних лежишта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2002.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: „Power point“ презентација, теоретска предавања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
3*10

Додатни услови оцењивања: