Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Технологија израде бушотина I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија израде бушотина I

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се кроз предавања студенти оспособе са теоретским знањима које могу практично применити при избору типа длета за бушење кроз формације различитих чврстоћа, као и за оптимализацију конструкције бушотине, цементације заштитних цеви, сигурносне опреме на устима бушотине, избора алата за бушење и избора типа бушаћег постројења.

Исход предмета: Како сва теоретска разматрања и приступи пројектовању израде бушотине полазе од тражења реалних компромиса у циљу задовољавања геолошких и других, општих услова који су присутни у каналу бушотине, студенти у таквим разматрањима, пројектовање израде бушотине морају да обухвате оптимална техничко-технолошка решења из истовремену максималну сигурност, минималну цену коштања бушотине и сврсисходност канала бушотине. Посебно треба истаћи да сигурност запосленог особља, а затим бушотине, представљају приоритетне задатке код пројектовања израде бушотине.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: У оквиру овог предмета изучавају се и теоретске поставке неопходне за разумевање целокупног процеса пројектовања и израде бушотина. Детаљно се анализирају разни типови длета за бушење, њихова класификација по IADC, наћин разарања стенске масе у зависности од типа длета, параметри који утићу на брзину бушења, технички показатељи и механичка брзина бушења као и критеријуми за дефинисање ефикасности рада длета. Посебно се детаљно анализирају и техничко-технолошки оптимализују елементи које мора да обухвати пројектовање израде бушотине, као што су: Геолошко техничка основа за пројектовање, Конструкција бушотине, Избор цементације заштитних цеви, Избор сигурносне опреме на устима бушотине, Избор алата за бушење, Оптимализација параметара бушења и Избор типа бушаћег постројења.

Литература:

  1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уџбеник; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. Штампа: Бест принт-Зрењанин, 2004.
  2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002.
  3. Др Ренато Бизјак: "Контрола дотока лежишних флуида у бушотину"; Монографија, Нови Сад, 1997. Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад;

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Pоwer point презентација + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
2*20

Додатни услови оцењивања: