Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Бушотински флуиди

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Бушотински флуиди

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да могу изабрати најбољи тип бушотинског флуида потребног за постизање пројектоване дубине бушотине или освајање и ремонт бушотине, и то што је могуће брже, и уз најнижу цену.

Исход предмета: Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализа физичко-хемијских особина бушотинских флуида, у циљу избора, припреме и обраде разних типова бушотинских флуида. Такође, су оспособљени за дефинисање и уклањање уобичајених врста загађивача бушотинских флуида. Реализација вежби такође обухвата и оптимализацију протока бушотинских флуида кроз млазнице у длету.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Изучавају се теоретске поставке неопходне за разумевање технологије бушотинских флуида као недељивог параметра у процесу израде и освајања бушотина. Дефинише се реологија бушотинских флуида: исплаке, флуида за освајање и ремонт бушотина и цементних мешавина. За наведене области разматрају се математички модели који дефинишу оптимализацију избора бушотинских флуида у односу на њихов утицај на брзину бушења, стабилност канала бушотине, цементације, мерења у бушотини и на освајање бушотина... Анализирају се сви материјали неопходних за израду бушотинских флуида Отпорност бушотинских флуида, исплаке и флуида за освајање и ремонт бушотина, на разне загађиваће (физичко-хемијска загађивања, загађивање крутим честицама и загађивања гасовима) третира се са аспекта могућности њихове контроле.

Литература:

  1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уђбеник; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. 2004,
  2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. Београд, 2002, Др Ренато Бизјак: "Контрола дотока лежишних флуида у бушотину"; Монографија, Нови Сад, 1997. Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад;.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
2*20

Додатни услови оцењивања: