Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Аутоматизација и управљање процесима

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Аутоматизација и управљање процесима

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић, мастер Милица Ивић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан 5. семестар тј. 6. семестар

Циљ предмета: Упознавање студената са разлицитим техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Детаљна анализа система аутоматског управљања везана за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса.

Исход предмета: Сагледавање савремених система аутоматског управљања у рударству нафте и природног гаса и детаљно упознавање са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама, компонентама управљачких система специфично везаним за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса и концептом аквизиционо-управљачких, SCADA система примењеним у индустрији нафте и гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава Курс обухвата основе анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Дефинишу се основни концепти управљања и услови за увођење система аутоматског управљања. Дају се основни принципи моделирања реалних система и њихова анализа у временском, комплексном и фреквентном домену. Дефинише се и разматра стабилност система. Студенти се упознају са реализацијом и дијаграмима управљања основним физичким величинама (проток, ниво, густина, температура, притисак). Разматрају се компоненте управљачких система (извршни органи, мерни уређаји, давачи, трансмитери, појачивачи) специфично везане за производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса. Концепт аквизиционо-управљачких, SCADA система примењен у индустрији нафте и гаса.
Практична настава
Примери система аутоматског управљања. На конкретним примерима дефинисање величина система, врсте и концепта управљања. Израда симболичко функционалних шема и P&I диаграм процеса везаних за експлоатацију, припрему и транспорт нафте и гаса и гасну технику. Дијаграми управљања основним физичким величинама (проток, ниво, температура, притисак). Анализа система аутоматског управљања у временском, комплексном и фреквентном домену; одређивање показатеља рада система. Стабилност система, математички модели процеса. Рад са MATLAB програмским пакетом (Control Toolbox, Simulink). Анализа конкретних решења система аутоматског управљања у индустрији нафте и гаса. Конфигурације система. Хијерархија управљања процесом (локална управљања, аквизиција процеса, даљинско управљање процесима, дистрибуирани сиситеми управљања процесима). Улога рачунара у системима управљања. Посета лабораторијама за аутоматско управљање.

Литература:

  1. Д. Ивезић, Д. Дебељковић, М. Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006.
  2. С. Милинковић, Д. Дебељковић, Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског управљања, Чигоја, 1996.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске и рачунарске вежбе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
45
15

Додатни услови оцењивања: