Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Физика лежишта флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Физика лежишта флуида

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима геологије нафте, гаса и подземних вода, концептима, теоријама и експерименталним поступцима одређивања петрофизичких карактеристика резервоар стена нафтних, гасних, водоносних и геотермалних налазишта, процесима на контакту фаза (међуфазним интеракцијама). Анализа протока флуида кроз лежишне колектор стене. Особине лежишних флуида (нафте, гаса, воде) и фазне трансформације у променљивим лежишним термобарским условима.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области петрофизике, физике и динамике флуида у лежишним условима.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.

Литература:

  1. Марко Ерцеговац: Геологија нафте, Београд, 2002.
  2. Зоран Ивановић: "Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса", I део-Својства лежишних флуида и колектор стена, Нови Сад 1970.год.
  3. Владимир Митровић: Петрофизичке карактеристике резервоар стена нафтних и гасних лежишта, скрипта.
  4. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
15
5
40

Додатни услови оцењивања: