Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Топлотни мотори

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Топлотни мотори

Предавачи: проф. др Марија Живковић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: У оквиру овог курса студенти стичу основна занања из области мотора са унутрашњим и спољним сагоревањем. Програм предмета обухвата неопходне основе из теорије мотора са унутрашњим и спољњим сагоревањем, елементарни приказ конструкције мотора и начин функционисања. Циљ курса је да припреми будуће инжењере за правилан избор, експлоатацију и одржавање мотора у различитим областима рударства и другим областима примене.

Исход предмета: Усвајање тероријских и практичних знања везано за моторе са унутрашњим и спољашњим сагоревањем

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
УВОД. Основни појмови. Подела на моторе са унутрашњим сагоревањем (СУС) и моторе са спољашњим сагоревањем (ССС) и њихове карактеристике. Историјски развој. Важност топлотних мотора у енергетици и саобраћају.
МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ. Основне поделе. Опис рада четворотактног и двотактног мотора. Мане и предности двотактних у односу на четворотактне моторе. Теоретски, полутеоретски и стварни циклуси мотора СУС. Анализа индикаторских, ефективних и комплексних показатеља рада мотора. Одређивање основних димензија мотора. Топлотни биланс рада мотора. Елементарни приказ конструкција мотора. Мотор у ужем смислу речи. Системи рада мотора (развода радне материје;напајања горивом; подмазивања; хлађења; паљења; стартовања и др.).Приказ карактеристичних мотора СУС примењених у рударству и нафтној привреди.
МОТОРИ СА СПОЉАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ. Историјски развој.Теоријски кружни процеси.Основне поделе.
ПАРНИ КОТЛОВИ: Опис рада и основних елемената. Историјски развој котлова (котлови са великом и малом запремином воде). Ложишта и његове карактеристике рада. Котао у ужем смислу. Накнадне грејне површине (прегрејачи паре, загрејачи воде и ваздуха). Остали елементи котла. Капацитет и степен корисности. Карактеристични примери конструкција котла.
ТОПЛОТНЕ ТУРБИНЕ: Основне поделе. Теоријске основе рада топлотних турбина (парних и гасних ). Опис рада и основних елемената. Акциони и реакциони ступањ и прорачуни. Кертисов ступањ и вишестепене парне турбине. Карактеристике рада и коефицијенти корисности парних турбина. Гаснотурбинска постројења, карактеристике рада и степени корисности. Карактеристични примери парних и гасних турбина. У оквиру практичне наставе предвиђен је приказ рада на моделу и решавање задатака везаних за материју обрађену на предавањима

Литература:

  1. Ненад Ђајић, Топлотни мотори, Београд, 1981.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидуални рад и рад у групи

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: