Српски | English

Истражно бушење за нафту и гас

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Истражно бушење за нафту и гас

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са најбитнинијим факторима процеса истражног бушења. Обзиром да сва лежишта минералних сировина нису доступна непосредним проматрањима, то је сагледавање њихових битних обележја условљено применом одговарајућих техничко-технолошких поступака, међу којима истражно бушење заузима доминантно место. Шта више, постоји велики број минералних сировина чије се истраживање и дефинисање искључиво заснива на подацима истражног бушења.

Исход предмета: Кроз реализацију предавањa, вежби, одласке на терен и специјализоване погоне где се опрема за истражно бушење одржава и складишти, студенти су оспособљени да стечена теоретска знања практично примене за дефинисање и уклањање уобичајених врста техничко-технолошких проблема који се могу јавити током истражног бушења.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: У оквиру овог предмета изучава се примена истражног бушења у фазама проспекције и истраживања лежишта минералних сировина. Истражно бушење се третира са два основна аспекта који заједно представљају целину а) технологије процеса и опреме, б) примене у истраживању лежишта минералних сировина. Анализирају се најважнија физичко-механичка својства стена битних за технологију истражног бушења, а затим се приказују основне компоненте “rotary” бушаћих постројења са њиховом функционалношћу. Ударно бушење са шипкама и ударно бушење са ужетом (Пенсилванијски метод), са неопходним прибором и основним параметрима бушења детаљно се анализира. Стабилизовање зида бушотине уградњом заштитних цеви и тампонажом са методама тампонирања и цементација је детаљно разрађено.

Литература:

  1. Хрковић К.: »Истражно бушење - циљеви, техника и технолошки процеси«; Катедра економске геологије Рударско-геолошког факултета, Београд, 1992.
  2. Торбица С., Лековић Б.: »Истражно бушење«, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2001.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
2*20

Додатни услови оцењивања: