Српски | English

Одабрана поглавља из хемије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Одабрана поглавља из хемије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Хемија

Циљ предмета: Циљ предмета је предмета да студент стекне зњања из појединих области неорганске и органске хемије које це бити применљиво за савладавање градива у оквиру одабраног студијског програма а и за надоградњу и проширење зњања из хемије према потребама његовог даљег усмеравања.

Исход предмета: Способност праћења градива у наставку студија

Садржај предмета:

Предмет садржи најважнија погљавља из неорганске и органске хемије која су неопходна за поједине модуле из следећих студијских програма :студијски програм експлоатација минералних сировина(модул припрема минералних сировина) и студијски програми експлоатација течних и гасовитих минералних сировина и гасна техника и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (оба модула)
Теоријска настава:
лементи у природи(распоред елемената по омотачима земље; распрострањеност елемената у природи;облици налажења елемената у природи). Неорганска хемија: - Елементи главних подгрупа периодног система (А група): Опше карактеристике елемената IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA и VIIIA групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких елемената главних подгрупа: H, Na и K; Mg, Ca и Ba; Al; C и Si; Sn и Pb; N и P; O и S;F и Cl. -Елементи споредних подгрупа периодног система (B група): Опште карактеристике елемената IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, i VIIIB групе. Најзначајније особине и најзначајнија једињења неких прелазних метала: Cu, Zn, Cr, Mn, Fe, Co И Ni. - Електрохемијска својства метала. Радиоактивни елементи. Органска хемија. Увод у органску хемију; специфична природа атома C и хибридизација атомских орбитала атома C, функционалне групе органских једињења, номенклатура и изомерија. Угљоводоници (алкани, алкени, алкини, циклоалкани и ароматични угљоводонивци). Полимери.
Практична настава:
Стехиометрија; водоник; алкални (Na и K) и земноалкални (Mg, Ca и Ba) ме¬тали; амфотерност хидроксида (Al, Sn и Pb); угљеник (карбонати и хидрогенкарбонати); угљеник (оксиди CO и CO2);азот (оксиди NО и NО2);сумпор H2S и SО2 );сумпор (сулфати); комплексна једињења; реакције за идентификацију: Fе3+, Co2+, Ni2+, Zn2+ и Cu2+ јона; електрохемијска својства метала-корозија; метан и ацетилен

Литература:

  1. С.Нешић, С.Маринковић, А.Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд 2003
  2. Н.Глинка, Обшая химия.Издателюство ” Химия ” , Ленинград, 1977
  3. Н.Глинка, Задаци и везбе из опште хемије, Грифон, Београд, 2000 (превод)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
40

Додатни услови оцењивања: