Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Нумеричка анализа

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Нумеричка анализа

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Одслушана Математика I и Математика II

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са неким модерним методама из теорије диференцијалних једначина и нумеричких метода. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.

Исход предмета: Студент ће овладати знањем из Нумеричке анализе, што ће му бити од користи у инжењерској пракси

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Обичне диференцијалне једначине првог и вишег реда. Линеарне диференцијалне једначине са константним коефицијентима. Решавање диференцијалних једначина помоћу редова. Системи обичних диференцијалних једначина. Парцијалне диференцијалне једначине, типови и решавање појединих једначина. Основне нумеричке методе. Интерполација, нумеричка интеграција (Симпсонова метода, метода трапеза и тангенте) и нумеричко диференцирање. Приближно решавање обичних једначина: итеративне методе, методе сечице и тангенте. Решавање обичних диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина разним нумеричким методама.

Литература:

  1. I.S. Sokolnikoff and R.M. Redheffer, Mathematics of physics and modern engineering, McGraw Hill, New York etc, 2nd. ed., 1966.
  2. Милош Миличић, Нада Миличић, Драган Станков, Елементи Нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.
  3. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у Београду, 1991.
  4. Д. Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић, Д. Николић, Математичка Физика, РГФ, Универзитет у Београду, 2003.
  5. И. Обрадовић, Збирка задатака из Математике II, РГФ, Универзитет у Београду, 1998.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
25
Предиспитне обавезе Поена
30
20

Додатни услови оцењивања: