Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик I

Предавачи: проф. др Лидија Беко

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Сврха предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика и код студената развија комуникативну компетенцију на енглеском језику. На тај начин би се оспособљавали не само за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, већ и за контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком као страним или допунским језиком. Ово налаже потребу посвећивања пажње даљем развијању свих језичких вештина (разумевања говора, говора, читања, писања и превођења).

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара најчешће заступљених у језику ове струке на једноставнијим одабраним изворним текстовима, као и основних комуникативних функција у говору и писању.
 1. Naming and Classifying,
 2. Numbers and Symbols
 3. Structures:Simple Present Tense, Present Perfect Tense
 4. Compostion of Earth Layers
 5. Structure: Passive Voice-Simple Present Tense,Present Perfect Tense
 6. Fossils and Stratigraphy
 7. S tructure:Plural of Nouns
 8. Structure:Comparison of Adjectives
 9. Simple Past Tense-Past Continuous Tense
 10. Continental Drift
 11. Structures: "it " kao lažni subjekt (Introductory it)
 12. Simple Past Tense, Past Perfect Tense,Active and Passive Voice
 13. Agents of Chemical Weathering
 14. Demonstrative Pronouns, Accusative with Infinitive
 15. Joints and Faults

Литература:

 1. Стојадиновић,З. Енглески језик за рударе и геологе, (2005), Рударско-геолошки факултет, Београд
 2. Oxford Dictionary of Earth Sciences,(2003) OUP,Oxford Препоручена литература:
 3. Nogas,G.D. A.R. Bolitho, Start English for Science (1990), Longman Граматике
 4. Поповић,Љ. и В. Мирић, Граматика енглеског језика,Завет, Београд
 5. Поповић,Љ. и М. Поповић,Граматика енглеског језика кроз тестове, Завет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбања, консултације, електронски задаци
Са целом групом, по мањим групама, у паровима, индивидуално

Оцена знања:

Завршни испит Поена
10
30
Предиспитне обавезе Поена
10
50

Додатни услови оцењивања: