Српски | English

Одабрана поглавља физике

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Одабрана поглавља физике

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из савремене физике на којима се заснивају нове технологије у техници и информатици.

Исход предмета: Способност инжењера да примене стечена знања из разних области савремене физике у рударској науци и пракси.

Садржај предмета:


Теоријска настава: Практична настава:
 1. Класична електродинамика; Максвелове једначине.
 2. Закони зрачења по класичној теорији електромагнетизма.
 3. Планкова хипотеза и Планков закон зрачења.
 4. Комптонов ефекат и фотоефекат.
 5. Увод у квантну механику-Шредингерова једначина.
 6. Квантномеханички приступ изградњи атома. Типови спектара.
 7. Атомски процеси и зрачење (рентгенско зрачење, магнетска резонанца, ласери).
 8. Основе квантне статистичке физике.
 9. Зонска теорија електропроводљивости. Полупроводници.
 10. Топлотне особине чврстих тела-квантни осцилатор.
 11. Појам магнетизације. Дијамагнетици, парамегнетици, феромагнетици. Магнетизам Земље.
 12. Увод у нуклеарну физику. Поље нуклеарне силе.
 13. Трансформације елемената. Спонтана и вештачка радиоактивност
 14. Извори нуклеарне енергије. Детекција, дозиметрија и заштита од радиоактивног зрачења..
 15. Специјална теорија релативности.

Литература:

 1. Предавања из физике, В. Георгијевић и група аутора, Универзитет у Београду, Технички факултети, 2005.
 2. Математичка физика, Д., Кузмановић, А. Седмак, И. Обрадовић и Д. Николић, Универзитет у Брограду, Рударско-геолошки факултет, 2003.
 3. Основи физике, Оптика, Физика атома-језгара, Др Милан Курепа и Др Јагош Пурић, Научна књига, Београд, 1987.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20

Додатни услови оцењивања: