Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Технологија материјала

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија материјала

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Изабор материјала за поједине конструкционе елементе зависи од физичко-механичких карактеристика, могућности обраде, заштите од корозионих утицаја и др. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до нерационалне употребе, кварова и ломова.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да могу вршити правилан избор материјала за израду појединих конструкционих делова, опреме и машина намењених рударству.

Садржај предмета:


Теоријска настава: У оквиру овог предмета изучавају се: конструкциони и погонски материјали од значаја за рударство. Конструкциони материјали обухватају: метале и легуре, минерална везива, бетон, дрво, гуму и плас масе. Погонски материјали обухватају: горива, мазива и индустријску воду. Као посебна група обрађују се: рударски експлозиви и средства за паљење експлозива. Од савремених материјала изучавају се: слојевити, композитни и керамички материјали.
Практична настава: Испитивање затезањем. Дијаграм стварних напона. Одређивање модула еластичности челика. Испитивање тврдоће. Испитивање челичних ужади. Испитивање механичких карактеристика дрвета. Крива просејавања камених агрегата, притисна и савојна чврстоћа цемента и марка бетона. Испитивање транспортних трака и поступци регенерације трака. Одређивање топлотне моћи, минералних примеса-пепела, сумпора и влаге у горивима. Одређивање вискозитета и тачке паљења уља. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике рударских експлозива. Физичко-хемијске и техничко-минерске карактеристике средстава за иницирање експлозива. Испитивање експлозива на школском руднику на Авали.

Литература:

  1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Мурављов М., 1995: Грађевински материјали, Грос књига, Београд.
  4. Радовановић М., 1994: Горива, Машински факултет, Београд.
  5. Рац А., 1991: Погонске материје-Мазива, Машински факултет, Београд.
  6. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд.
  7. Van Vlack, H.L., 1994: Materials Science for Engineers, Addison-Wesley, Publishing Company, Massachusetts.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
40

Додатни услови оцењивања: