Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Електротехника у рударству

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS), Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Електротехника у рударству

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних стручних знања из области електротехнике и мерне технике. Упознавање са принципима рада електричних машина и апарата који се примењују у рударству.

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области електротехнике и мерне технике.

Садржај предмета:


Теоријска настава: Основи електростатике и електрокинетике. Решавње сложених кола једносмерне струје. Основе електромагнетизма. Решавање кола наизменичне струје. Основи мерне технике. Аналогни и дигитални мерни инструменти. Мерење основних електричних величина. Напајање рударских постројења електричном енергијом. Дијагностиковање кварова на електричним кабловима.
Пракрична настава: Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе (симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје применом програма Мултисим)

Литература:

  1. Јовић М.: Електрична мерења у рударству и геофизици
  2. Додатна литература по препоруци предавача

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.
Практичне вежбе у лабораторијској учионици Рачунарског центра.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
40
Предиспитне обавезе Поена
20
(40)

Додатни услови оцењивања: