Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет:206
E-mail: zoran.miladinovic@rgf.bg.ac.rs

Лежишта минералних сировина и основи петрографије

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Лежишта минералних сировина и основи петрографије

Предавачи: доц. др Зоран Миладиновић, проф. др Кристина Шарић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Основи геологије и минералогије

Циљ предмета: Упознавање студената са најзначанијим генетским и економским типовима лежишта разли¬чи¬тих минералних сировина., однодно са основним одликама најрасрострањених стена, као и њихово практично препознавање на основу фичких одлика.

Исход предмета: Стицање основних знања, неопходних за даље студирање, и будући рад

Садржај предмета:


Област петрографије: Обухвата три блока, тј. три генетске групе (типа) стена: магматске стене, седименте стене и метаморфне стене. Сваки блок наставе обухвата по два скупа методских јединица. Први скуп методских јединица обухвата теоријске основе сваке понаособ групе (типа) стена, други скупу методских јединица обрађује петрографију значајнијих врата стена из одговарајуће групе (типа).
Област лезиста минералних сировина: Опште карактеристике лежишта минералних сировина. ЛМС као наука, циљ и значај; дефиниције појмова (тело, лежиште, појаве, ореоли расејавања и сл.; сировинска база (количине и квалитет руде). Материјални састав минералних сировина, минералне парагенезе, склоп руде (текстуре и структуре). Морфологија рудних тела. Елементи залегања, суперпозициони односи рудних тела. Структуре. Металогенетске јединице и металогенетска рејонизација. Генетска класификација лежишта минералних сировина. Ендогена лежишта минералних сировина: Магматска лежишта минералних сировина, прелазна магматско-хидротермална лежишта минералних сировина, постмагматска лежишта минералних сировина. Егзогена лежишта минералних сировина: Седиментна лежишта минералних сировина (хемогена седиментна, биогена седиментна, лежишта механичких седиманата), лежишта распадања (инфилтрациона лежишта, лежишта преображавања, латеритска лежишта). Метаморфогена минералних сировина: Регионално метаморфисана, контактно метаморфисана, метаморфна лежишта минералних сировина. Лежишта црних и легирајућих метала: Фе-Мн, Цр, Ни-Цо, Сн-W-Мо: Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта обојених метала: Цу, Пб-Зн, Сб-Ас-Хг: Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта лаких и ретких метала: Ал, РЕ, РЗ. Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта племенитих и радиоактивних метала: Ау-Аг, Пт, У. Минерали и типови руда (квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта неметаличних минералних сировина. Увод. Лежишта елемената: Типови руда (својства, квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта кристала и минерала Минерали и типови руда (својства, квалитет руде, резерве, области примене). Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта стена: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта грађевинских материјала: Својства, квалитет, резерве, области примене. Генетски и економски типови лежишта. Примери светских лежишта. Лежишта техногених сировина. Типови сировина и лежишта. Својства, квалитет, резерве, области примене. Примери. Лежишта угљева. Класификације, генеза, карактеристике лежишта. Лежишта нафте, гаса и уљних глинаца.Класификације, генеза, карактеристике лежишта

Литература:

  1. Мудринић Ч., 1997: Лежишта минералних сировина. Рударско-геолошки факултет. Београд.
  2. Кнежевић-Ђорђевић, Ђорђевић, 1976: Основи петрологије. ИСЦ, Београд
  3. Ђоревић, Ђоређевић-Кнежевић & Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе уз мултимедијалну подршку

Оцена знања:

Завршни испит Поена
2x20
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x20

Додатни услови оцењивања: