Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:217
E-mail: nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs

Механика II

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Механика II

Предавачи: проф. др Небојша Васовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Математика 1 и Математика 2

Циљ предмета: Упознавање са елементима кинематике и динамике неопходнима у образовању инжењера рударства.

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Кинематика тачке, динамика материјалне тачке, динамика материјалног система, кинематика и динамика крутог тела, сложено кретање тачке, елементи аналитичке механике

Литература:

  1. Л.Русов, Механика II-Кинематика, Научна Књига, Београд 1989
  2. Л.Русов, Механика II-Динамика, Научна књига, Београд 1989
  3. Д. Кузмановић, Н. Васовић, Збирка решених испитних задатака из Механике I-Кинематика, Рударско-геолошки факултет и Саобраћајни факултет, Београд 2005
  4. М. Вукобрат, П. Цветковић, Збирка задатака из техничке механике I , Београд 1995

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
24
36
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: