Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VI семестар -OAS), Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса.

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Кроз курс МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЗА БУШЕЊЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ТРАНСПОРТ НАФТЕ И ГАСА студенти се упознају са постројењима за бушење тј. са: теоријским основама рада, компонентама система за бушење истражних и експлоатационих бушотина на копну, приобаљу и на мору. Наставом су обухваћени сви елементи постројења за бушење: торањ, дизалични механизами, уређаји за ротацију бушаћег прибора, бушаћи прибор, длета за бушење, опрема за заштиту канала бушотине, уређаји за припрему и чишћење исплаке, помоћни алати и прибори.
Студент се оспособљава да: користи, пројектује и одржава ову опрему. Нагласак је дат на машински део ове материје: конструктивне карактеристике, напонска стања, начин израде и поступке одржавања. Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе и провере знања.

Литература:

  1. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.
  2. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавање, Вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
40
20

Додатни услови оцењивања: