Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 11-12

Кабинет:
E-mail: dejan.prelevic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (IX семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геохемија лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Дејан Прелевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Основи геохемије, Лежишта минералних сировина А

Циљ предмета: Стицање сазнања о лежиштима минералних сировина као геохемијским феноменима и геохемијским процесима везаним за њихову генезу и еволуцију током геолошког времена, асоцијацијама и начинима појављивања елемената у лежиштима чврстих и течних минералних сировина

Исход предмета: Оспособљавање за практична и теоријска разматрања генезе и асоцијација елемената и дефинисања квалитета лежишта минералних сировина уз примену геохемијских модела за решавање проблема лежишта чврстих, флуидних и течних минералних сировина и загађења животне средине

Садржај предмета:

Теоријска настава Лежишта минералних сировина као геохемијски феномени, примарне и секундарне геохемијске средине и процеси, геохемијска класификација лежишта минералних сировина. Геохемија лежишта чврстих минералних сировина. Геохемијске асоцијације, обилност и начин појављивања елемената. Геохемијске и металогенетске провинције. Геохемија магматогених и метаморфогених лежишта. Геохемија седиментогених лежишта, геохемија каустобиолита. Геохемија лежишта флуидних минералних сировина. Геохемија нафте и гаса, геохемија лежишта вода – површинских, подземних слатких, минералних и термоминералних, системи стена-руда-вода. Геохемијски модели расподеле хемијских елемената и изотопа и проблеми генезе лежишта минералних сировина.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе прате програм предавања и обухватају геохемијске прорачуне и моделовања

Литература:

  1. Barnes, H.L. ed. (1979) Geochemistry of hydrothermal ore deposits. J.Wiley & Sons, New York.
  2. Garrels, R.G., Christ, C.L. (1965) Solutions, Minerals and Equilibria. Harper & Row, New York.
  3. Публиковани радови из часописа са SCI-листе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
30

Додатни услови оцењивања: