Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет:132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Експлоатација минералних сировина кроз бушотине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Експлоатација минералних сировина кроз бушотине

Предавачи: др Бојан Димитријевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са техничко-технолошким принципима традиционалних и нетрадиционалних метода експлоатације минералних сировина кроз бушотине

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о техници и технологији експлоатације минералних сировина кроз бушотине

Садржај предмета:


Теоријска настава
1. Уводни део; 2. Општи аспекти примене бушотина за експлоатацију минералних сировина; 2. Карактеристике лежишта у функцији бушотинске технологије; 3. Експлоатација чврстих минералних сировина кроз бушотине, (Теоријске поставке процеса бушотинске хидроексплоатације, Одређивање техничко-технолошких параметара, Технолошке шеме добијања, Хидромонитори и динамичко деловање воденог млаза, Технички фактори разрушавања, прогнозирање слегања и деформација моделирањем, Приказ експериментално откопавање бокситне руде у басену Посушје и у предминирањем у Никшићком басену.
5. Експлоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине Оптимизација просторних (геометријских, геомеханичких и реолошких) параметара коморе, Оптимизација хидрауличких параметара и параметара хидрозарушавања, Приказ експерименталних и реализованих откопавања шљунка – пример Боговађа, Приказ експерименталних и реализованих откопавања кварцног песка на примеру подинских пескова у Колубари на Пољу Д и кварцног песка лежишта Зилићи у Власеници; 6. Хемијске и биолошке методе откопавања лежишта минералних сировина кроз бушотине (Лужење /In situ leaching/ лежишта соли кроз бушотине /бунаре/, Примери излуживања лежишта соли, Подземна гасификација угља кроз бушотине (Gasification technologies), Експлоатација метана и угљен диоксида из лежишта угља кроз бушотине, Режим метана лежиштима угља (Coal-bed methane reagime), Издвајање CO2 (CO2 Sepration), Бактериолошко разграђивање специфичних лежишта минералних сировина; 7. Експлоатација течних и гасовитих минералних сировина кроз бушотине
Практични део:
Вежбе, колоквијум и семинарски рад

Литература:

  1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
  3. Симић Р., Бабичев Н., Цветковић М., 1993: Откопавање боксита кроз бушотине, Издање Георудинг Цо. Београд
  4. Бабичев Н. и други, 1992: Откопавање чврстих минералних сировина кроз бушотине, Издање: Георудинг Цо. Београд
  5. Димитријевић Б., 2004: Хидроексплоатација растреситих минералних сировина кроз бушотине, Издање: РГФ, Београд
  6. Лазић М., 2003: Истражно бушење у хидрогеологији, Издање: РГФ, Београд
  7. Хрковић К., Лазић М., 1995: Усмерено бушење при истраживању лежишта чврстих минералних сировина, Издање: РГФ, Београд
  8. Филиповић Б., 1975: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Издање: РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20

Додатни услови оцењивања: