Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:218
E-mail: aleksandar.milutinovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска графика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска графика

Предавачи: проф. др Александар Милутиновић, Зоран Гојковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Програмски садржаји овог предмета треба да омогуће оспособљавање студената за схватање облика и проблема из тродимензионалног простора као и графичко приказивање и решавање на раван цртежа.

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Увод у предмет. Методе приказивања рударских објеката. Стандарди за оформљење цртежа. Заглавља и размера. Геометријске основе облика делова. Конструкција кривих линија (елипса, парабола, еволвента, циклоида, завојница,
Архимедова спирала и др). Наношење димензија ( котирање) на цртежима.Елементи кота. Р едно, паралелно и комбиновано котирање.
Приказивање предмета ортогоналним пројектовањем. Европски начин приказивања. Амерички начин приказивања.
Принципи приказивања рударских објеката и њихових елемената методом пресека и профила. Основна правила пресека. Врсте пресека. Шрафирање пресека.
Аксонометријски приказ рудника.
Означавање стања површине на цртежима. Означавање материјала, заштите и стања материлала на цртежу.
Израда радионичких цртежа дела. Приказивање међусобног положаја више делова у склопу и даља конструктивна разрада склопа. Симболи и њихова примена у инжењерској графици. Основни симболи који се користе у рударсву.
Опште поставке при изради шема. Састављање технолошких и кинематичких шема. Електричне, хидрауличне и пнеуматске шеме.
Примена котиране пројекције у рударству. Платформа. Хоризонталан прав пут. Хоризонталан пут у кривини.
Насип. Усек. Граница усек- насип. Канали. Прав пут у паду. Одређивање линије насопа и усека помоћу попречних профила. Одређивање линија насипа и усека помоћу изохипси. Пут у паду у кривини. Сложени примери решавања линија насипа и усека саобраћајница.
Рудни слој. Представљање дела земљине површи у косој аксонометрији. Блок дијаграм. Приказиваqње рудног слоја пресецањем дела замишљене површи представљене блок-дијаграмом.
Практична настава:
Конструкције кривих линија. Пресеци рудничких просторија. Приказивање задатог предмета ( у аксонометрији) у потребном броју пројекција. Израда радионичког цртежа задатог предмета. Израда карактеристичних рударских цртежа. Приказивање предмета (који је задат у отогоналној пројекцији) у аксонометрији.

Литература:

  1. Крстовић Слободанка,1999. Рударско-инжењерска графика, РГФ, Београд
  2. Пантелић Тодор, 1972. Техничко цртање, Београд
  3. Ђуровић Винко, 1960. Нацртна геометрија, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: