Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Друштвене науке I

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Друштвене науке I

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Уписана прва година Рударског одсека

Циљ предмета: Упознавање студената прве године свих модула Рударског одсека са основама савременог тржишног начина пословања, маркетингом, пословним комуникацијама и презентацијама.

Исход предмета: Рударски инжењер-опште образован и упознат са основама тржишног начина пословања

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
 1. Увод , Маркетинг као савремена филозофија рада предузећа, Основне идеје маркетингаи путеви реалиозације (2 часа);
 2. Производне оријентације предузећа Критички однос према концепцији маркетинга (2 часа);
 3. Функције и процеси маркетинга (2 часа);
 4. Основни појмови о тржишту, Анализа тржишта (2 часа);
 5. Сегменти тржишта, Локална, регионална и светска тржишта,Колоквијум (2 часа);
 6. Истраживање тржишта, (2 часа);
 7. Производи-основни појмови, Својства производа (2 часа);
 8. "Животни циклуси" производа, Токови продуката (2 часа);
 9. Услуге-основни појмови, Цене (2 часа);
 10. Продаја и дистрибуција-основни појмови, непосредна-директна продаја, Индиректна продаја (2 часа);
 11. Начини дистрибуцијe, Планирање, Колоквијум(2 часа);
 12. Конкуренција-карактеристика тржишног начина послвања,Оцене способности конкурената, добре и лоше стране конкуренције (2 часа);
 13. Основни појмови о пословним комуникацијама, Начини,алатиi и поступци, Место улога и значај (2 часа);
 14. Односи са јавношћу, PR службе, оснивањеe, организовањe функционисање и значај, Публицитет-неопходност стварања јавне претставе,Teoрија комуникацијау случајевима презентације , (2 часа);
 15. Кораци у пословном презентовању , начини и поступци презентовања, пословна писма, e-mail, друга документа, Колоквијум (2 часа).

Литература:

 1. Rocco Fedor,: Основе тржишног пословања, Информатор, Загреб, 1974
 2. Kotler Philip:Principles of Marketing, Prenticce Hall Inc.,1986
 3. Адижес Исак: Животни циклуси предузећа, Прометеј, Нови Сад, 1994
 4. Љубојевић Чедомир: Маркетинг услуга, Факултет за услужни бизнис, Нови Сад,2004
 5. Вест Крис: Истраживање тржишта, CLIO, Београд 2004
 6. Коделупи Вани: Тржишне комуникације, CLIO, Београд 1995

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
3 x 10
30

Додатни услови оцењивања: