Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Основе физике

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS), Рударско инжењерство (I семестар -OAS)

Назив предмета: Основе физике

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић, мастер Драгутин Јовковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање студента са законима класичне физике, величинама, мерним системима и јединицама.

Исход предмета: Овладавање методама физике у истраживању природних феномена и решавању технолошких проблема.

Садржај предмета:

Садржај предмета Теоријска настава: Предавања из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма. Практична настава: Експерименталне везжбе из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма.

Литература: Литература

  1. Halliday, D., Resnick R. and Walker, J., Fundamental of Physics, John Wiley & Sons, Inc. Nenj York, 1997.
  2. Георгијевић В. и др. (група од 19 аутора), Предавања из физике, Технички факултети Универзитета у Београду, Београд, 2005.
  3. Ландау, Л. Д., Ахиезер, А. И., и Лифшиц, Е. М., Курс Общеy физики, Наука, Москва, 1969.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавање са употребом табле и директним извођењем формула.
Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
10
min 15

Додатни услови оцењивања: