Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет:132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација

Предавачи: др Бојан Димитријевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Машински елементи

Циљ предмета: Курс представља проширење курса Машинских елемената из III семестра, из области управо елемената нафтних и гасних инсталација, односно процесне технике. Студенти при томе стичу неопходна теоријска знања из области цевних водова, цевне арматуре итд., као и из судова под притиском; као и одговарајућа активна и практична знања која су за све науке са основом у Теорији општих машинских конструкција, од изузетне важности. Управо због тога се и оцена студената највише базира на одбрани пројектних радова и завршном испиту који је такође састављен од рачунских задатака.

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем

Садржај предмета:


Теоријска настава - предавања:
Увод, елементи и уређаји у процесној техници, гасне и нафтне инсталације Судови, конструкцијски облици судова, основе теорије еластичности, прорачун дебљине зидова, данца и поклопци, отвори и прикључци, показивачи нивоа. Материјали за израду, заптивање, ослонци. Цеви, врсте, материјали за израду, корозија и заштита, стандардизација и типизација у области цевних водова, израда и конструкција цеви. Конструкција у вези са врстом материјала. Прорачун цевних водова. Основи теорије струјања кроз цевовод, вискозност, једначина континуитета, Рејнолдсов број, ламинарно и турбулентно струјање, отпори струјања, храпавост зидова, локални отпори. Прорачун дебљине зида цеви. Хидраулични удар. Спајање цеви, прирубнички спојеви, навојни спојеви, заварени спојеви… Цевоводна арматуре, ослонци цевовода, компензатори температурских дилатација. Филтери. Цевни затварачи, засуни, славине, вентили, клапне, цевни затварачи, теоријске основе рада, избор. Редуктори – регулатори, принцип функционисања, врсте конструкцијских решења, квалитет функционисања, прорачун протока и избор и уградња. Вентили сигурности. Мерачи протока, конструктивна решења, избор.
Практична настава - вежбе:
Студенти раде два пројекта (судови под притиском и цевни вод), у оквиру чијих одбрана полажу и познавање теоријског знања. Такође, на вежбама се раде и испитни задаци.

Литература:

  1. Душан Витас, Милан Трбојевић, Машински елементи 1. део, '' Научна књга'', Београд, више издања.
  2. Стојан Седмак, Елементи машина и апарата, ТМФ, Београд, више издања.
  3. Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе, РГФ, 1988, 1995.
  4. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2006.
  5. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Мерење и регулација природног гаса, РГФ. 1995.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: