Српски | EnglishГеологија - докторске академске студије

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 5 +0 +2
Предмет изборног блока2 5 +0 +2
Предмет изборног блока3 4 +0 +2
Предмет изборног блока4 4 +0 +3
Предмет изборног блока5 4 +0 +3
Теренска или лабораторијска активност 0 +0 +6 10 Oбавезан
Генетски модели лежишта металичних и неметаличниx минералних сировина - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Геологија и истраживање нафте и гаса –одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Костић Александар
Микропалеонтологија – одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Миливојевић Јелена
  Ђерић Невенка
Минералогија и парагенезе несиликата 5 +0 +2 10 Изборни   Пачевски Александар
Минералогија и заштита животне средине 5 +0 +2 10 Изборни   Милошевић Маја
Палеонтологија – одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Лазаревић Зорица
  Богићевић Катарина
Петрологија магматских стена 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија седиментних стена - посебна поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Гајић Виолета
Регионални метаморфизам 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Росић Александра
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Еволуција одабране групе организама 5 +0 +2 10 Изборни   Богићевић Катарина
Геохемија магматских и метаморфних стена 5 +0 +2 10 Изборни   Цветковић Владица
Геохемија вода и гасова 5 +0 +2 10 Изборни   Јовић Видојко
Геомедицина 5 +0 +2 10 Изборни   Јовић Видојко
Инструменти и методе у кристалографији 5 +0 +2 10 Изборни   Кременовић Александар
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 +2 10 Изборни   Матовић Весна
Минералогија и парагенезе силиката 5 +0 +2 10 Изборни   Ерић Сузана
Петрологија угљева 5 +0 +2 10 Изборни   Животић Драгана
Тектоника - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни   Тољић Маринко
Изборни блок3 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Фазне трансформације минералних сировина и микроструктуре продуката у индустријским процесима 4 +0 +2 10 Изборни   Логар Миховил
Геохемија земљишта 4 +0 +2 10 Изборни   Јовић Видојко
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни   Кременовић Александар
  Вулић Предраг
Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 +2 10 Изборни   Цветковић Владица
Палеогеографија одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни   Ненадић Драженко
Системи кластичне седиментације 4 +0 +2 10 Изборни   Васић Небојша
Изборни блок4 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни   Јовић Видојко
Инструментална минералогија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Вулић Предраг
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни   Васковић Нада
Метаморфизам ниског степена 4 +0 +3 10 Изборни
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Одређивање кристалних структура 4 +0 +3 10 Изборни   Вулић Предраг
Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Лазаревић Зорица
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Ненадић Драженко
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
Изборни блок5 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитичка хемија са микроаналитиком – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни  
Геохемијско моделовање магматских стена 4 +0 +3 10 Изборни   Цветковић Владица
Контактни метаморфизам 4 +0 +3 10 Изборни   Васковић Нада
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Шарић Кристина
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни   Костић Александар
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Радивојевић Дејан
  Рундић Љупко
  Ганић Мери
  Ненадић Драженко
Оптичка кристалографија 4 +0 +3 10 Изборни   Росић Александра
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Ђерић Невенка
  Судар Милан
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 +3 10 Изборни   Васић Небојша
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
Предмет изборног блока6 4 +0 +3
Предмет изборног блока7 4 +0 +3
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације) 0 +0 +6 10 Oбавезан
Економска геологија и менаџмент минералних ресурса - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Костић Александар
Минералогија глина 4 +0 +3 10 Изборни   Вулић Предраг
  Милошевић Маја
Посебна поглавља из геохемије изотопа 4 +0 +3 10 Изборни   Цветковић Владица
Посебна поглавља из геохемије лежишта минералних сировина 4 +0 +3 10 Изборни   Прелевић Дејан
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Кременовић Александар
Специјална поглавља из генетске минералогије 4 +0 +3 10 Изборни   Ерић Сузана
Временска трајност и конзервација камена 4 +0 +3 10 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок6 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеобиогеографија – одабрана поглавља 4 +3 +3 10 Изборни   Миливојевић Јелена
Специјална поглавља из гемологије 4 +0 +3 10 Изборни  
Физичка кристалографија 4 +0 +3 10 Изборни   Кременовић Александар
Геохемија седиментних стена 4 +0 +3 10 Изборни   Прелевић Дејан
Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса 4 +0 +3 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Методологија биостратиграфских истраживања 4 +0 +3 10 Изборни   Ђерић Невенка
Посебна поглавља из биогеохемије 4 +0 +3 10 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок7 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни   Тривић Бранислав
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години