Српски | EnglishИзвештај о самовредновању


Извештај о самовредновању 2015/2016

Увод:
Прилог 01 Акт о оснивању високошколске установе
Прилог 02 Дозвола за рад издата од стране Министарства просвете са допуном
Прилог 03 Акт о акредитацији установе издат од стране КАПК
Прилог 04 Акт о акредитацији за обављање научно истраживачке делатности
Прилог 05 Акт о именовању органа пословођења
Прилог 06 Доказ о упису органа пословођења у Регистар у Привредном суду
Прилог 07 Статут Рударско-геолошког факултета
Прилог 08 Одлука о избору Комисијe задуженe за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету и Комисијe за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету.

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.1 Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2 Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3 Aкциoни плaн зa спрoвoђeњe стрaтeгиje oбeзбeђeњa квалитета

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Прилог 2.1 Правилник о обезбеђењу квалитета
Прилог 2.2.1 Правилник о самовредновању
Прилог 2.2.2 Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената Рударско-геолошког факултета
Прилог 2.3 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Прилог 2.4 План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.5 Извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета за период 2013-2015. година
Прилог 2.6 Извештај о раду Комисије задужене за обезбеђење и унапређење квалитета и Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе за 2016. годину

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Прилог 3.1 Формално успостављено тело (Комисија) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи
Прилог 3.2 Спроведене анкете
Прилог 3.3 Анализа анкета и усвојене корективне мере

Стандард 4: Квалитет студијског програма
Прилог 4.1 Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.2 Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца.
Табела 4.1 Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем уписаних студената школске 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2015/16 године.
Табела 4.2 Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у школској 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2015/16 години у оквиру акредитованих студијских програма.
Табела 4.3 Просечно трајање студија у школској 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2015/16 години

Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Прилог 5.1 Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2 Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.
Прилог 5.3 Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника

Стандард 6: Квалитет научно-истраживачког, уметничког и стручног рада
Прилог 6.1 Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и раду.
Прилог 6.2 Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.
Прилог 6.3 Однос броја SCI-индексираних радова у односу
Табела 6.1 Назив и број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.2 Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим међународним и домаћим пројектима
Табела 6.3 Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у уставови у претходној календарској години према критеријумима Министарства
Табела 6.4 Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период.
Табела 6.5 Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање
Табела 6.6 Назив и број текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.7 Листа ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно- уметничког поља

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Прилог 7.1 Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2 Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе
Табела 7.1 Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Табела 7.2 Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)

Стандард 8: Квалитет студената
Прилог 8.1.1 Правилник о процедури уписа студената на први и други степен академских студија на Рударско-геолошком факултету
Прилог 8.1.2 Правилник о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука
Прилог 8.2 Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту студената на Рударско-геолошком факултету.
Прилог 8.3 Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања
Табела 8.1 Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и годинама студија на текућој школској години
Табела 8.2 Стопа успешности студената (овај податак се израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09), а завршили студије у року предвиђеном за трајање студијског програма)
Табела 8.3 Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Прилог 9.1 Правилника о наставној литератури и издавачкој делатности Рударско- геолошког факултета
Прилог 9.2 Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на Рударско-геолошком факултету
Прилог 9.3 Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени са бројем наставника на Рударско-геолошком факултету
Табела 9.1 Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2 Попис информатичких ресурса

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
Прилог 10.1 Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2 Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби
Табела 10.1 Број ненаставних радника стално запослених у високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица

Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Табела 11.1 Укупна површина (у власништву високошколске установе и знајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)
Табела 11.2 Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3 Наставно-научне и стручне базе

Стандард 12: Финансирање
Прилог 12.1 Извештај о пословању Рударско-геолошког факултета за 2012., 2013., 2014. и 2015. годину
Прилог 12.2 Финансијски план Рударско-геолошког факултета за 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. годину

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета

Стандард 14: Системско праћење и периодична провера квалитета
Прилог 14.1 Извештај о самовредновању Рударско-геолошког факултета објављен је на интернет страници факултета


Извештај о самовредновању 2012/2013